#93 siau-iā kòo-sū sî-kan 宵夜時間講故事

uī-siánn-mi̍h lán Tâi-uân bô Tâi-gí tiān-sī-tâi?
bô Tâi-gí tiān-sī-tâi tì-sú siánn-mi̍h tsōng-hóng?
iōng bé siau-iā ê sî-tsūn, guá beh lâi iōng sin-pinn ê tāi-tsì kā ta̍k-ke kóng tī Tâi-uân bô Tâi-gí tiān-sī-tâi ê íng-hiáng,iah-ū tuì tsiong-lâi ê hi-bōng kā kî-thāi。

為什麼我們台灣沒有台語電視台?沒有台語電視台導致了什麼狀況?
用買宵夜的時間,我用身邊的近況說明沒有台語電視台對台灣的影響,還有未來願景。