#21 Tâi-gí Tiān-sī-tâi – Thn̂g-thòaⁿ Tâi-gí, Thiàⁿ-sioh Bûn-hòa (台語電視台--thn̂g-thòaⁿ台語,疼惜文化)

Gí-giân sī bûn-hòa ê té-tì. Lán ê Tâi-gí ē tī ji-saⁿ-cha̍p-tang lāi siau-sit. Gí-giân siau-sit, bûn-hòa chiū siau-sit, cho̍k-kûn mā bia̍t-bông. Taⁿ tio̍h kín sêng-li̍p Tâi-gí tiān-sī-tâi, lo̍h-si̍t gí-giân pêng-koân, thn̂g-thòaⁿ pē-bú-ōe.
(語言是文化ê底蒂。咱ê台語會tī 2, 30冬內消失,語言消失,文化就消失,族群mā滅亡。Taⁿ tio̍h緊成立台語電視台,落實語言平權,thn̂g-thòaⁿ父母話。)